top of page
Search
  • Writer's pictureSanna Niemelä

Kestävän kehityksen muutostaidot

Joko olet kuullut, mitä Inner Development Goals on? Entä onko Sustainable Development Goals tuttu? Ainakin Kestävä kehitys terminä (englanniksi Sustainable Development) on varmasti jo jokaiselle tuttu. YK:n Agenda 2030 - Kestävän kehityksen tavoitteet on varsinkin julkisella puolella vahvasti esillä ja toimintaa ohjaavina tavoitteina. YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet 17 tavoitteen saavuttamiseen v. 2030 mennessä, kuten köyhyyden poistamiseen ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamiseen. Näistä löydät lisää tietoa sivustolta kestavakehitys.fi.


Me olemme maana siis sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikka Suomi onkin maailmassa näiden tavoitteiden osalta muita maita edellä, on toki meilläkin vielä parannettavaa. Ja me elämme aivan samalla maapallolla kuin koko ihmiskunta. Meidän kulutustottumuksillamme ja elintavoillamme on vaikutuksia koko maapallolle, vaikka emme sitä helposti haluaisikaan myöntää. Mieti hetki vaikkapa sitä, mitä kaikkea vaatteittesi, arjessa käyttämiesi välineiden tai ruokasi valmistamiseen tarvitaankaan.


Vaikka emme siis myöntäisikään olevamme ahneita tai itsekkäitä, niin saatamme olla vähintäänkin apaattisia. On helppo sulkea silmänsä, ja kun moni niin tekeekin, niin asiat eivät etene toivotulla vauhdilla eteenpäin. Kuitenkin kun riittävän moni miettisi asioita ja tekisi pieniäkin tekoja riittävän usein, niin näistä pienistäkin pisaroista alkaisi syntymään puroja ja edelleen jokia.


Ihmisten on siis tehtävä muutoksia. Jotta nämä muutokset eivät jäisi yksittäisiksi ja rajallisiksi, vaan jatkuisivat ja muokkaisivat kulttuuriamme, tarvitaan tietynlaisten taitojen kehittämistä. Inner Development Goals antaa viitekehyksen ja listamaisesti kuvaa näitä tarvittavia taitoja. Ruotsista lähtenyt Inner Development Goals-liike tähtää kestävän kehityksen tavoitteiden vauhdittamiseen, ja taitojen listaamisessa on hyödynnetty aikuiskehityksen tutkijoiden sekä organisaatioiden kehittäjien asiantuntemusta.


Ihmisen sisäinen kasvu ja kehitys aikuisiässä ei välttämättä tapahdu ihan itsestään. Pohjimmiltaan kasvussa on kyse egon kypsymisestä eli siitä, olemmeko kovin egokeskeisiä ja tarvitsemmeko egomme pönkittämiseen muita eli olemmeko riippuvaisia muiden mielipiteistä, vai ohjaudummeko jo sisäisesti itse ja kypsästi. Aivan kaikki aikuisetkaan eivät ole itseensä niin syvässä kosketuksessa, että tuntisivat hyvin itsensä ja arvomaailmansa. Jotkut taas joutuvat kohtaamaan itsensä esimerkiksi erilaisten kriisien kautta, ja saattavatkin löytää yhteyden itsensä lisäksi myös vahvasti ympäröivään maailmaan, jolloin systeeminen ymmärrys kehittyy, ja itseohjautumisen rinnalle kasvaa myös kyky ihmisten välisen yhteistyön vaikuttavaan kehittämiseen.


Taidot ovat tässä suomeksi käännettyinä eli Inner Development Goals – Kestävän kehityksen muutostaidot, viiteen eri kategoriaan luokiteltuina. Englanniksi löydät lisää tietoa sivuilta innerdevelopmentgoals.org.


1. Oleminen – suhde itseen

Oman mielensisäisen maailman kehittäminen sekä suhteen syventäminen ajatuksiimme, tunteisiimme ja kehoomme auttaa meitä olemaan läsnä tietoisesti ja reagoimatta, kun kohtaamme monimutkaisia asioita.


Sisäinen kompassi

Syvä vastuuntunto ja sitoutuminen sellaisiin arvoihin ja päämääriin, jotka liittyvät koko ihmiskunnan hyvinvointiin.


Suoraselkäisyys ja aitous

Sitoutuneisuus ja kyky toimia vilpittömästi, rehellisesti ja tinkimättömästi.


Avoimuus ja oppimisen asenne

Utelias mielenlaatu ja valmius olla haavoittuvainen sekä suhtautua avoimesti muutokseen ja kasvaa.


Itsetuntemus

Kyky olla pohtivassa yhteydessä omiin ajatuksiin, tunteisiin ja toiveisiin; realistinen minäkuva ja kyky itsesäätelyyn.


Läsnäolo

Kyky olla tässä ja nyt, arvostelematta ja avoimen läsnäolon tilassa.


2. Ajattelu – tiedolliset taidot

Tiedollisten taitojemme kehittäminen siten, että tarkastelemme eri näkökulmia, arvioimme tietoa ja hahmotamme maailman toisiinsa kytkeytyvänä kokonaisuutena, on tärkeää viisaan päätöksenteon kannalta.


Kriittinen ajattelu

Taidot arvioida kriittisesti näkökulmien, todisteiden ja suunnitelmien paikkansapitävyyttä.


Monimutkaisuuden tiedostaminen

Ymmärrys ja taidot toimia monitahoisten ja systeemisten tilanteiden ja syy-yhteyksien parissa.


Näkökulmien tarkastelun taidot

Taidot etsiä, ymmärtää ja aktiivisesti hyödyntää vastakkaisista näkökulmista saatuja oivalluksia.


Ymmärryksen luominen

Taidot havaita toistuvia kaavoja, jäsennellä tuntematonta ja osata tietoisesti luoda tarinoita.


Pitkäjänteisyys ja visiointi

Kyky pitkän tähtäimen ajatteluun ja taito luoda ja ylläpitää sitoutumista laajempaan kokonaisuuteen liittyviin visioihin.


3. Suhde muihin – muista ja maailmasta välittäminen

Muiden, kuten naapureiden, tulevien sukupolvien ja biosfäärin, arvostaminen, näistä huolehtiminen ja yhteenkuuluvuuden tunteminen auttaa meitä luomaan oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä järjestelmiä ja yhteiskuntia kaikille.


Arvostus

Suhtautuminen muihin ihmisiin ja maailmaan arvostuksen, kiitollisuuden ja ilon kautta.


Yhteenkytkeytyneisyys

Voimakas tunne siitä, että on yhteydessä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, kuten yhteisöön, ihmiskuntaan tai maailmanlaajuiseen ekosysteemiin, ja/tai että kokee olevansa osa sitä.


Nöyryys

Kyky toimia tilanteen tarpeiden mukaisesti ilman oman itsensä tärkeyden korostamista.


Empatia ja myötätunto

Kyky suhtautua toisiin ihmisiin, itseensä ja luontoon ystävällisesti, empaattisesti ja myötätuntoisesti ja puuttua niihin liittyvään kärsimykseen.


4. Yhteistyö – sosiaaliset taidot

Jotta voisimme edistyä yhteisten huolenaiheiden ratkaisemisessa, meidän on kehitettävä kykyämme ottaa mukaan, tarjota tilaa ja keskustella sellaisten sidosryhmien kanssa, joilla on erilaiset arvot, taidot ja osaaminen.


Viestintätaidot

Kyky todella kuunnella muita, edistää aitoa vuoropuhelua, ajaa omia näkemyksiä taitavasti, käsitellä konflikteja rakentavasti ja mukauttaa viestintää erilaisille ryhmille.


Yhteiskehittämisen taidot

Taidot ja motivoituneisuus rakentaa, kehittää ja edistää eri sidosryhmien kanssa yhteistyöhön perustuvia suhteita, joissa vallitsee psykologisen turvallisuuden tunne ja aito yhteiskehittäminen.


Osallistava ajattelutapa ja kulttuurienvälinen osaaminen

Halukkuus ja kyky ymmärtää moninaisuutta ja ottaa mukaan erilaisista näkökannoista ja taustoista tulevia ihmisiä ja yhteisöjä.


Luottamus

Kyky osoittaa luottamusta sekä luoda ja ylläpitää luottamuksellisia suhteita.


Liikkeelle saamisen taidot

Taidot innostaa ja saada muut osallistumaan yhteisten päämäärien edistämiseen.


5. Toiminta – muutoksen edistäminen

Rohkeuden ja optimismin kaltaiset ominaisuudet auttavat meitä toimimaan aktiivisesti, rikkomaan vanhoja malleja, luomaan omaperäisiä ideoita ja pysymään sinnikkäinä myös epävarmoina aikoina.


Rohkeus

Kyky seistä omien arvojen takana, tehdä päätöksiä, toimia päättäväisesti ja tarvittaessa haastaa ja ravistella olemassa olevia rakenteita ja näkemyksiä.


Luovuus

Kyky tuottaa ja kehittää omaperäisiä ideoita, innovoida ja olla valmis rikkomaan perinteisiä toimintamalleja.


Optimismi

Kyky ylläpitää ja välittää toivoa, myönteistä asennetta ja luottamusta merkityksellisen muutoksen mahdollisuuteen.


Sinnikkyys

Kyky säilyttää sitoutuneisuus ja pysyä määrätietoisena ja kärsivällisenä silloinkin, kun toiminnan tulosten saavuttamisessa menee aikaa.


Näiden teemojen ja taitojen kehittämiseen olen itsekin vahvasti sitoutunut ja innoissani! Monet taidoista ovatkin sellaisia, joista olen jo kouluttanut ja valmentanut. Tämä innostus johti siihen, että lähdin noin vuosi sitten perustamaan Suomen ensimmäistä Inner Development Goals Hubia (FutureWise). Jos toiminta kiinnostaa, ja haluat olla aktiivisesti mukana, laita viestiä sanna@essenti.fi. Aktiivisuutta tarvitaan!


396 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page